mandag, marts 31, 2014

Produktivitetskommissionen

Produktivitetskommissionen påstår, at hvis vi havde ført den samme politik som USA, så havde Danmark været noget med 360 milliarder rigere.


Men hvis vi havde ført denne politik, ville vi så ikke også have haft den samme ekstreme stigning i ulighed? De rigeste amerikanere er blevet absurd meget rigere, mens dele af middelklassen er sunket ned i fattigdom. Antallet af hjemløse er eksploderet, ikke kun på grund af arbejdsløshed, men også fordi de laveste lønninger er så lave, at man ikke har råd til selv den billigste bolig.


Hvis det er prisen for at "blive 360 milliarder rigere" så er det aldeles ikke prisen værd! Rent bortset fra spørgsmålet om hvem det er, der ville være blevet de milliarder rigere. Det er dem, der er stinkende rige i forvejen.


Den der med, at en sådan stigning i produktiviteten er nødvendig for at finansiere velfærden falder også til jorden, hvis man bruger USA som eksempel. Deres større stigning i produktivitet forudsætter netop, at man ikke bruger noget særligt på velfærd, men lader de allerrigeste suge det hele til sig.

torsdag, marts 27, 2014

Ligestilling

Ligestilling mellem kønnene betyder lige muligheder, men lige muligheder betyder ikke nødvendigvis samme muligheder! Det er ikke diskrimination, at en mand ikke må gå ind på et dametoilet - fordi der også er et herretoilet. Det er heller ikke diskrimination, at en kvinde ikke kan komme på mændenes landshold i håndbold - fordi der findes håndbold for kvinder. Den forskel der er på håndbold for henholdsvis mænd og kvinder kan vel siges netop at være udtryk for ligestilling, fordi begge køn på den måde har en håndboldsport, der er rimeligt tilpasset den fysiske forskel på mænd og kvinder. Det var derimod udtryk for manglende ligestilling dengang der dårligt nok var sportsgrene for kvinder.


På en lignende måde var det heller ikke diskrimination dengang man lavede ø-lejre kun for kvinder. Fordi det altid har stået mændene frit for at lave en tilsvarende lejr kun for mænd.


En forskelsbehandling, der bygger på de fysiske og biologiske forskelle, der faktisk er mellem mænd og kvinder, er ikke diskrimination i sig selv. Det er det kun hvis der ikke er en lige balance  mellem mulighederne.


lørdag, marts 22, 2014

Demokrati

Man har ikke et ordentligt demokrati, hvis:

1) Borgerne ikke har indflydelse på hvem der har den politiske magt (valg).
2) Borgerne ikke har ytringsfrihed.
3) Det er muligt for staten at hemmeligholde alt for meget.
4) Staten overvåger borgerne massivt.
5) Penge har afgørende betydning for politisk indflydelse.

Ud fra det, er det nemt at se, at Kina næppe kan kaldes demokratisk overhovedet (bortset måske fra pkt. 5?)

Rusland har noget, der på overfladen ligner demokrati, men ikke reelt er det, fordi det stort set kun er pkt. 1 der ikke gælder.

Men er USA et ordentligt demokrati? Man har valg og ytringsfrihed, hvilket naturligvis er vigtige faktorer. Men pkt. 3, 4 og 5 gælder desværre langt hen ad vejen.

Jeg mener ikke det i dag er sådan, at hvis man går ind for demokrati, så har man nødvendigvis USA som forbillede, og opfatter verden som "os og dem" sådan som bl.a. Anders Fogh Rasmussen altid har gjort. Det er derimod et spørgsmål om at være pragmatisk og gå efter hvad der gavner demokratiet i ens eget land. For Danmark kan det bedst betale sig at støtte sig til USA, hvis vi vil bevare vores demokrati. Men det gælder ikke nødvendigvis for andre lande rundt om i verden. Hvis et land bedst kan udvikle og beskytte sit eget demokrati ved at spille stormagterne ud mod hinanden, så er det i orden!

EU idioti

Jeg har ikke undersøgt, hvad den danske lovgivning om børnechecken konkret siger. Men det kan da ikke være rigtigt, at Folketinget ikke kan vedtage en lov, der siger noget i retning af: "Staten udbetaler (månedligt?) en børnecheck på X kr. til enhver EU-borger, der har forsørgerpligt for et barn, der på lovlig vis bor og lever i Danmark. Forsørgerens indkomst, formue og skatteforhold har ingen betydning for denne børnecheck, lige som forsørgerens beskæftigelse også er irrelevant. Børnechecken er således ikke et tilskud til arbejdskraften, og "arbejdskraftens frie bevægelighed" i EU er derfor ikke relevant". Hvis man vedtog sådan en lov (formuleret mere juridisk korrekt!) så burde det være den, der gælder. Hvis det ikke er tilfældet, så er der eddermukme noget galt med EU!

fredag, marts 21, 2014

Grundloven eller EU?

I følge Grundloven har staten pligt til at forsørge borgere, der ikke er i stand til at forsørge sig selv og sine. Børnechecken er en dansk velfærdsordning, der har til formål at yde delvist tilskud til de omkostninger, en forsørger har ved at have sit barn til at bo og leve i Danmark. Tilskuddet må siges bl.a. at have til formål at undgå for mange tilfælde, hvor barnets forsørger ikke er i stand til at forsørge barnet. Ordningen ligger med andre ord i naturlig forlængelse af Grundloven, mht. forsørgerpligt for herboende børn.

Børnechecken påstås at være i modstrid med EU's forordninger. Om den er det, skal jeg ikke kunne sige. Men det er heller ikke afgørende! Hvis børnechecken er i modstrid med EU, så er der en modsætning mellem EU's regler og Grundloven. Og så er det Grundloven der gælder!

Danske politikere skal ubetinget rette sig efter Grundloven. De skal kun rette sig efter EU's regler, hvis disse regler ikke er i modstrid med Grundloven.

Selv hvis konsekvensen er, at Danmark bliver dømt ved EU-domstolen. Den dom er man i så fald forpligtet til at ignorere.

EU

EU er et stort, historisk fremskridt. Mens Napoleon og Hitler brugte militær magt for at gøre hele Europa til en stormagt, så nøjes EU med at bedrage og vildlede befolkningen i de europæiske lande, så de "frivilligt" går med til en centralistisk EU-stat. Seneste eksempel er, at EU vil diktere hvem der skal have børnecheck, med henvisning til "arbejdskraftens frie bevægelighed" - på trods af, at børnechecken slet ikke er knyttet til arbejdskraften, men til forsørgerpligten! Det er ikke børnechecken, der er det grundliggende problem, men den "blankocheck" man har givet EU til selv at bestemme, hvor langt centraliseringen skal gå. Den udvikling skal stoppes, eller også skal EU nedlægges og erstattes med noget andet.

Børnechecken

Burde sådan noget som børnecheck ikke være et fast tilskud til en forsørger - begrundet med de store udgifter, der er forbundet med at have børn? Hvem siger, det overhovedet skal være knyttet til arbejdskraften? En forsørger har forsørgerpligt for sine børn, uanset hvor vedkommende får sin indkomst fra. Og hvis ydelsen ikke er knyttet til arbejdskraften, så har den ikke noget at gøre med arbejdskraftens frie bevægelighed i EU, og så kan EU heller ikke blande sig med henvisning til netop det.

Da børnechecken som sagt har til formål delvist at dække omkostningerne ved at have børn, så er det selvfølgelig også relevant hvor barnet bor og lever. Det kan der være ret stor forskel på i forskellige lande.

Det eneste rigtige må være, at den slags forsørgertilskud betales af det land, som barnet bor og lever i, og udbetales til nærmeste forsørger. Der vil normalt være en forsørger i samme land som barnet, men hvis en eneforsørger har nogen til at passe barnet, mens vedkommende selv bor og arbejder i et andet land, så skal pengene selvfølgelig sættes ind på denne eneforsørgers konto. I den sammenhæng er det netop ligegyldigt, hvor pågældende selv bor og arbejder.

Alle går tilsyneladende ud fra, at EU har ret til at blande sig i børnechecken, men er det nu også rigtigt? Hvis det faktisk ikke er rigtigt, så er det dummeste man kan gøre vel at tage initiativ til at prøve det ved EU-domstolen. Gør man det, så anerkender man jo dermed, at det i det hele taget har noget med EU at gøre.

Danmark har nogle undtagelser i EU. Der må EU naturligvis ikke blande sig. Men det betyder ikke, at EU må blande sig i alt muligt andet! EU må kun blande sig i ting, som der er basis for i traktaterne. For eksempel ting, der har at gøre med arbejdskraftens frie bevægelighed. Derfor har man bildt folk ind, at det gælder for børnechecken, selv om det ikke er tilfældet. EU's politiske magtelite forsøger at tilrane sig en magt, som der ikke er basis for i traktaterne!

tirsdag, marts 18, 2014

Imperialisme

Hvis Putin har til hensigt at opbygge et nyt russisk imperium som en slags "erstatning for Sovjetunionen" så er der grund til bekymring. Fordi al imperialisme er farlig. Men holder sammenligningen med Den Kolde Krig? Var det ikke en konflikt mellem forskellige systemer: socialisme mod kapitalisme? Eller måske det OGSÅ var en konflikt mellem rivaliserende imperiemagter: USA over for Sovjetunionen? Rigtigt, at Rusland ikke kan siges at være et fuldgyldigt demokrati, og at dette har betydning. Men det er også rigtigt, at USA utallige gange har støttet ikke-demokratiske lande, og fortsat gør det ... Hvis man skal sammenligne med noget, så er det nok snarere rivaliseringen mellem imperialistiske stormagter op til Første Verdenskrig!

søndag, marts 02, 2014

Konkurrencestaten

Socialdemokratiets nuværende ledere tror vistnok, at deres Konkurrencestat er den eneste mulige måde at redde velfærden på, fordi den "giver os råd til velfærden".

Det er det ikke!

Det er den mest effektive måde at afskaffe velfærden på, ved at ødelægge de strukturer der understøtter den, øge uligheden - og gøre det meget nemmere for fremtidige borgerlige regeringer at skære ned på velfærden, fordi den er blevet reduceret til kun at være et offentligt tilskud til visse service-ydelser (der udføres af private firmaer).